ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ- 10th Class – Apply Now

Click here to Share:

Brief information:

Application invites from Karnataka Administrative tribunal for direct recruitment Stenographer to Bangaluru, Belagavi and Kalaburagi branch. Total 13 posts recruited and allotted posts to State cadre and Kalyana Karnataka cadre.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಮುಗಿದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Aspirants are here able to get information like vacancies, qualification, application submission method, fees , selection method and other important details.

Post Details:

Salary Scale:

Rs. 30350 to 58250

Education Qualification:

  • Candidates should passed SSLC/ Equivalent
  • Mandatory to complete Typist (Senior Grade) & Steno (Senior Grade)

Age limit: (As on 25-02-2021)

Minimum 18 years

Maximum age limit : GM-35 years, SC/ST/Cat 1 – 40years , OBC-38 years

Application fees:

GM/OBC :  Rs. 150

 (IPO/ DD ವಿಲೇಖನಾದಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ)

No fees for SC/ST/Cat 1/ PWD

Application submission method:

Application sent to following address through the post by filling prescribed format with all necessary copied documents.

ವಿಲೇಖನಾದಿಕಾರಿ, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009

Important date:

Last date to sent application : 25-02-2021

Important Links

Notification

Application format

Official website


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *