ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ- 1500 ಹುದ್ದೆಗಳು- ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ/ Karnataka Transport Service

Brief Information: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಬಡ್ತಿ & ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ  ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.   ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು,… Continue reading