ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

Click here to Share:

Anganavadi Worker & Assistant Recruitment: Ramanagara, Mysore, Bangalore Urban, Uttara kannda and Kolar

Brief Information

Online Application Invited for  the Anganavadi workers and assistants posts From Ramanagara,  Mysore, Bangalore urban, Uttara kannada and  Kolar District’s office of Women and Children Development Department. Karnataka government.

ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ & ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Eligible local female candidates can read here full details about Post details, age, education qualification and other important details.  aspirants apply online before the last date of application. 

 

Post Details:

District Worker Posts Assistant Posts Total Posts
Ramanagara 34 109 153
Mysore 53 107 160
Bangalore Urban 55 209 264
Kolar 50 171 221
Uttara kannada

Important dates

Districts Online Application Start from Last date of Application
Ramanagara 25-11-2020 24-12-2020
Mysore 23-11-2020 24-12-2020
Bangalore urban 21-11-2020 21-12-2020
Kolar 13-11-2020 19-12-2020
Uttara kannada 21-11-2020 24-12-2020

Official Website

Notification: Ramanagara, Mysore, Bangalore Urban, Uttarakannada, Kolar

Apply Online

 

 

 

Brief Information

Online Application Invited for  the Anganavadi workers and assistants posts From Raichur,  Belagavi, Shimoga and Haveri District’s office of Women and Children Development Department. Karnataka government.

ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ & ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ & ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

If you need more about the job kindly read the full article and get the details.

Post Details:

District Total Posts Workers Assistant
Raichur 35 12 23
Belagavi 407
Shimoga 145 46 91
Haveri 168 36 132

           

Important Dates

District Start Date Last Date
Raichur 05-09-2020 05-10-2020
Belagavi 04-09-2020 05-10-2020
Shimoga 24-08-2020 23-09-2020
Haveri 14-08-2020 14-09-2020

Eligibility Criteria :

 

Anganavadi Karyakarthe 10th Pass
Anganavadi Assistant 4th to 9th

Salary

 

Post Name Post
Anganavadi Karyakartha 8000
Mini Anganavadi Karyakarthe 4750
Assistant 4000

 

Age

Required Minimum 18 year completed

Upper Age limit

General Up to 35 year
2A, 2B, 3A, 3B Up to 38 year
SC, ST, Cat-I Up to 40 year
Widow/ PWD 10 year added

Application Fee:

No application fees for all

Document attachment with application

 • Online Application Printout copy
 • Birth certificate/SSLC marks Card
 • Residential certificate within year
 • Education Qualification Certificate
 • Caste Reservation certificate
 • Widow certificate
 • Suicide Farmer Wife certified by Assistant commissioner.
 • Physical With disability certificate
 • Others if you have any kind of prescribed reservation

Important Notes:

 • Application Submit through the Online mode
 • Applicant are only to be local female candidate
 • You are studied 10th more education means only eligible for applying anganavadi karyakarthes
 • Reservation will help you for getting preference in selection method.
 • Local person meant your residential proof come under the Ward/ Place of respective anganavadi centre
 • Candidates are advised to submit online application before the last date and submit the hard copy with all the attachments which was listed above to the ICDS office

Click here to Know vacancy details

Important Link
Notification
Online Application
Official Website


Click here to Share:
Tagged , . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *