ಭಾರತೀಯ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 1159 ‘ಸಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- Apply Online for ‘C’ Group Posts in Indian Navy

Click here to Share:

Brie Information:

Indian Navy has invites online applications from eligible candidates through website for the post of ‘Tradesman Mate’ classified as Group ‘C’, Non- Gazetted ‘Industrial’ at various Commands. Selected Candidates can be posted anywhere in India.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕೆಯ ವಿವಿಧ ಕಮಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 1159 ‘ಸಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಪೂಟರ್ ಬೇಸಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

Total 1159 posts are called from Indian Navy filling up through the entrance test. Interested and eligible candidates here can find more details  like vacancies, eligibility criteria, age, selection method and application submission method regarding this recruitment.

Post Vacancies:

Command UR SC ST OBC EWS Total
Eastern Naval Command 303 116 57 163 71 710
western Naval Command 133 48 24 87 32 324
Southern Naval Command 57 16 02 37 13 125
Total Posts 1159

Salary Scale:

Rs. 18600-56900

Age limit: 

Between 18  and 25 years

Age Relaxation will get as per government rules.

Essential Qualification:

10th Standard from recognised board and Certificate from recognised Industrial Training Institute.

Application Fees:

GM/ OBC/ EWS : Rs. 205/-

SC/ ST/  Women/ PWD/  Ex-service man : No fees

Mode of Selection:

Computer Based Examination

Genera Intelligence and Reasoning 25
Numerical Aptitude / Quantitative Ability 25
General English& Comprehension 25
General Awareness 25
Total 100

Important Dates:

Opening of Online Application: 22-02-2021

Last Date of Application Submission: 07-03-2021

Important Dates:

Apply Online

Notification

Official Website


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *