ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ KPSC ಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- KPSC Labour Inspector Recruitment 2022

Click here to Share:

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ KPSC ಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- KPSC Labour Inspector Recruitment 2022

Karnataka Public Service Commission has released job notification for filling up Group C Labour Inspector Posts (HK & NHK) in the Department of Labour, Government of Karnataka from Eligible & Interested candidates. Total 26 Labour Inspector  vacancies is being recruited for State Cadre.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ  ಒಟ್ಟು 26 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ & ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

Online Application Invited by Karnataka public service commission for recruiting Group C Labour Inspector posts. Interested candidates are here able to get more details regarding this recruitment like vacancies, education, age limit, salary scale, selection method, application submission method and other important details.

Labour Inspector Recruitment 2022- Post Details:

Total 26 Labour Inspector posts is being recruiting from KPSC. Posts is distributed as follow:

STATE CADRE: 20 POSTS

(SC 3, ST 1, 2A 3, 2B 1, 3A 1, 3B 1, General 10)

HYDERABAD KARNATAKA CADRE: 06 POSTS

(GM 4, 2A 1, 2B 1)

Salary scale:

Rs. 33450-62600

DA, HRA benefit admissible as per government rules

Age limit : (As on 29-10-2022)

Minimum Age limit : 18 years

Maximum Age limit:

GM : 35 Years

2A, 2B, 3A & 3B : 38 Years

SC, ST & Cat 1 : 40 Years

PWD : 10 Years add in respective category

Ex-servicemen will get age relaxation as per government regulation

Labour Inspector Recruitment 2022- Education Qualification:

Must be a holder of Bachelor Degree in any Discipline from an University established by Law in India.

Selection Method:

Written Examination

Paper 1 (General Knowledge)    100 Marks

Paper 2 (Specific Paper )    100 Marks

Total Marks    200 Marks

The exam will be consisting two papers, each paper containing 100 marks. Questions will be multiple choice based there will be four choices. examiner will choose write answer. Negative marking is applicable with one fourth mark will be deducted for each wrong answer.

Application Fees:

General Candidates    Rs. 600/-

2A, 2B, 3A & 3B    Rs. 300/-

Ex-Serviceman    Rs. 50/-

SC/ ST/ Cat 1 / PWD    Nil

Rs. 35/- processing fees will charged every applicants including SC/ ST/ cat 1/ Ex-servicemen & PWD

Labour Inspector Recruitment 2022- Important Dates

Application Starting From: 30-09-2022

Last Date to Apply Online : 29-10-2022

Last date to making payment : 31-10-2022

Application Submission Method:

1) First of all go through the KPSC Group C recruitment notification 2022 thoroughly and ensure the candidate fufill the prescribed  criteria( The recruitment link is given below).

2) Before the start of filling up the application through Online mode, Please have the correct email ID and mobile number for communication purposes and keep the documents ready like ID proof, age, educational qualification, resume, if any experience etc.

3) Go to Official website kpsc.kar.nic.in and  click on REGISTER HERE TO CREATE AN ACCOUNT – Link given below.

4) Update all the required details in KPSC Group B Online Application Form. Upload the Scanned Copies of necessary certificates/documents along with your recent Photograph (If Applicable).

5) Pay the Application Fee as per your Category. (If applicable only)

6) At last click on submit button to complete KPSC Group C Recruitment 2022 Process. Most Importantly Capture the Application Number or Request number for further reference.

IMPORTANT LINKS

Apply Online

Notification NHK

Notification HK

Official Website


Click here to Share:
Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *