ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ – KPSC Released Notification

Click here to Share:

998+138 (NHK & HK) KPSC- FDA Recruitment 2020 

Latest Update: 15-01-2021

 

Addendum Notification

Good news for candidates those applied for FDA Recruitment which notifies in31-01-2020. Addendum Notification released on 15-01-2021 from Karnataka Public Service Commission regarding FDA recruitment 2020  that posts added in various department to this notification.  51 new FDA posts added in various department for HK & NHK reservation. Candidates can check posts in below link.

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 31-01-2020 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ FDA ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ: 15-01-2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

Download the Addendum Notification 

 

Brief information:
Karnataka public service commission has announced notification for appointment FIRST DIVISION ASSISTANT in various department of Karnataka. Those who interested and eligible candidates kindly read this article completely.

KPSC invite online application for filling 975 ASSISTANT AND FIRST DIVISION ASSISTANT grade post wherein vacancies many department of Karnataka. This post will provide details of post, eligibility criteria, application date, online application, exam pattern etc.

1080 Second Division Assistant (SDA) Recruitment 2020

Important Dates:

Starting of application – 06-02-2020
Last date of Application- 06-03-2020
Last date of fee paid- 07-03-2020
Compulsory Kannada exam date- 09-05-2020
Date of Competition exam- 10-05-2020

Exam Date:

Compulsory Kannada Exam Date: 09-05-2020

Competitive Exam date: 10-05-2020

Salary Scale:
Assistant post: Rs. 30350 – 750 – 32600- 850- 36000- 950- 39400- 1100- 46400- 1250- 53900- 1450- 58250
First Division assistant: 27650- 650-29600 -750 -32600- 850- 36000- 950- 39800-1100-46400-1250-52650

Application Fees:

 • General candidate: 600 + Processing charge 35/-
 • 2A, 2B, 3A, 3B:- 300 + Processing fee 35/-
 • Ex-Service man- 50 + Processing fee 35/-
 • SC, ST, CAT-1 PWD: Only Processing fee 35/-

(Processing charge 35/- mandatory to pay all the candidates irrespective of candidate and gender)

Educational qualification:

 • Passed any degree/ equivalent from recognised university which was established under the law of India
 • rathna, Visharada, Panditha etc not consider equivalent degree for this post
 • Educational qualification should complete before the last date of application.

KSP- 4000 PC & 592 PSI 2020

Age:

 • Lower age limit-22 year
 • Upper age limit
 • General candidates: 35 year
 • 2A, 2B, 3A, 3B:- 38 year
 • SC, ST, CAT-1 PWD: 40 year
 • PWD- 10 year (added)
 • Ex- service man- 3 year (added)

(Date of birth are consider as per mentioned  SSLC Certificate or Transfer Certificate only) 

Application submitting process:

 • First stage: Profile creation/ updation
 • Second stage: Application Submission
 • Third stage: Fees Payment

 

How to Apply:

Stage-1 :  Create the User name and password for new applicants in Application Link

Stage-2 : Kindly fill the all required details in application form

Stage-3 : upload the photo, signature and documents 

Stage- 4: Click the button ” Click here to Apply” link in beside of Respective Notification

Stage-5: Fill the remaining details which there in mentioned

Stage- 6: Click “Pay Now” link beside the Application there will appear “Online payment”

Department preference:

The candidates who apply for the post shall clarify indicate in their application forms the services or posts for which they wish to be considered for appointment in the order of preference. If the candidate does not prefer any service or post he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service

Exam Pattern:

 • Paper-1 : Compulsory kannada
 • Paper-2 : General English or General kannada
 • Paper-3  : General Knowledge

Important Note about Examination:

For more details regarding exam and syllabus kindly go to FDA Exam Pattern & Syllabus

Important notes

 • Candidates apply Application   through the official website only
 • Selection list shall prepared on the based of marks Paper 2 and  Paper 3
 • SSLC/ Equivalent certificate shall consider for date of birth
 • The final year students not eligible for applying this post
 • Candidates should choose any one subject either General Kannada or General English for competitive exam
 • The syllabus and examination sources details I will provide in next article.
 • Candidates who interested and met the all eligibility criteria  are advised apply before the last date of Application

Important link
Official website

Online Application

Notification

 


Click here to Share:
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *